Föreläsningar och utvecklingsarbeten

Föreläsning

Jag föreläser om anvisningar för bedömningar, skriftliga omdömen, betygssättning och elevinformation. I föreläsningarna berör jag några sammanhängande frågor:

  1. Hur ser planeringar ut som garanterar rättssäkra omdömen och betyg?
  2. Vilka konsekvenser får kunskapskraven för examinationsuppgifter?
  3. Hur ska kunskapskraven läsas och bearbetas?
  4. På vilka sätt kan praktiken avvika från föreskrifterna?
  5. Vilka funktioner har kunskapskraven för information, dokumentation, särskilt stöd och förlängd skoltid?

Jag föreläser på alla stadier i grundskolan, på gymnasiet och på Komvux. Jag kan också föreläsa för universitetslärare och för lärare i KY-utbildningar.

Diagnoser

Jag föreläser också mer specifikt om bedömningsinstrument och deras pedagogiska funktioner, till exempel om prov/arbetsuppgifter eller om diagnoser och deras betydelse för elevernas lärande. För att rätt tolka resultat behöver den som bedömer ha satt sig in i och förstått hur ett visst bedömningsinstrument är utformat. Varför har konstruktören valt de här uppgifterna? Varför rättas uppgifterna på det sättet? Varför ser bedömningskraven för olika bedömningsnivåer ut som de gör? Man behöver också fundera över hur resultat ska följas upp. Vad kan skolan till exempel erbjuda elever som att döma av en läsdiagnos inte kan läsa för åldern avpassad text? Om en skola eller huvudman vill ha hjälp med att introducera Lässtandarder, kan jag vara rätt person att anlita.

Utvecklingsarbeten

Jag åtar mig också utvecklingsarbeten. De inleds normalt med en föreläsning för berörd personal. Därefter följer en serie träffar där jag handleder grupper av lärare, ibland en termin, ibland ett läsår, ibland två läsår. Ibland handleder jag ett arbets- eller ämneslag i taget. Ibland handleder jag även samtalsledare, det vill säga lärare som i sin tur leder samtal med andra lärare.

Personer med ansvar för skolutveckling – rektorer, utvecklingsledare, arbetslagsledare, ämnesansvariga eller lärare som deltar i nätverk i en kommun eller i en friskolekoncern – har behov och utbyte av utvecklingsarbeten. Under processens gång fördjupas insikterna i vad föreskrifterna i praktiken innebär och i växelspelet mellan teori och prövningar klargörs de svårigheter som lärarna ställs inför när det gäller planeringar, examinationsuppgifter, utvecklingsscheman, dokumentation mm. Att rektorn leder utvecklingsarbetet är en förutsättning för ett bra resultat.

Under ett nyligen genomfört utvecklingsarbete sa en lärare: ”Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar och jag tror inte att vi är överens. Men att alla har lärt sig ett antal termer som betyder samma sak för alla har gjort att våra diskussioner om bedömningar, omdömen, betygsättning och elevinformation har blivit mer konkreta och mer givande för alla.” Den lärarkommentaren värmde!